Giới thiệu

Viện Kinh tế Thế giới có chức năng nghiên cứu về những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới; các lư thuyết, mô h́nh, chiến lược, chính sách phát triển, … của các quốc gia nhằm đóng góp những luận cứ khoa học cho các hoạch định đường lối, chính sách kinh tế và đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy về kinh tế và chính trị thế giới cũng như quan hệ quốc tế ở Việt Nam; đào tạo sau đại học về các chuyên ngành phù hợp.

Viện Kinh tế Thế giới có các nhiệm vụ chính sau đây:

 1. Nghiên cứu một cách cơ bản và toàn diện những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, làm cơ sở cho việc đề ra và thực hiện các chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần vào việc nâng cao nhận thức về các vấn đề quốc tế.
 2. Nghiên cứu các lư thuyết phát triển, các mô h́nh phát triển, các chiến lược và chính sách phát triển của các quốc gia, từ đó rút ra các bài học, các kiến nghị góp phần đổi mới chiến lược và chính sách phát triển của nước ta.
 3. Nghiên cứu và đề xuất chính sách của Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế và khu vực cũng như quá tŕnh hội nhập nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế khu vực và Thế giới.
 4. Tư vấn cho các cơ quan hoạch định chính sách, lănh đạo Đảng và nhà nước và các tổ chức kinh doanh về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế và quan hệ đối ngoại nhằm thực hiện đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước.
 5. Tổ chức các hoạt động trao đổi giữa các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học nước ngoài, các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế về kinh tế và chính trị thế giới.
 6. Đào tạo cán bộ khoa học về các chuyên ngành liên quan đến kinh tế và chính trị thế giới tại Viện và ở các trường đại học.
 7. Công bố các công tŕnh nghiên cứu, cung cấp thông tin về kinh tế và thị trường thế giới, các vấn đề quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam cho độc giả trong và ngoài nước.

Tổ chức bộ máy

Viện Kinh tế Thế giới có các pḥòng nghiên cứu, dịch vụ khoa học và các pḥng chức năng, nghiệp vụ sau đây:

a) Các phòng nghiên cứu và dịch vụ khoa học

 1. Pḥòng Nghiên cứu phát triển
 2. Pḥòng Nghiên cứu các nền kinh tế phát triển
 3. Pḥòng nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển
 4. Pḥòng nghiên cứu các nền kinh tế chuyển đổi
 5. Pḥòng nghiên cứu các tổ chức quốc tế
 6. Pḥòng nghiên cứu kinh tế và quan hệ đối ngoại của Việt Nam
 7. Pḥòng Nghiên cứu chính trị quốc tế
 8. Tên giao dịch quốc tế: Center for World Politics Studies
 9. Pḥòng Nghiên cứu tài chính tiền tệ quốc tế
 10. Pḥòng Nghiên cứu thương mại và đầu tư – quốc tế
 11. Pḥòng Nghiên cứu kinh tế CHLB Đức.
 12. Tên giao dịch quốc tế: Center for German Economy Studies.
 13. Pḥòng Học giả nước ngoài
 14. Pḥòng Tư vấn các vấn đề kinh tế và quan hệ quốc tế.

b) Các pḥòng chức năng, nghiệp vụ

 1. Pḥòng Hành chính -Tổng hợp
 2. Pḥòng Đào tạo
 3. Pḥòng Thông tin -Tư liệu – Thư viện
 4. Pḥòng Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Thế giới và Vietnam Economic Review.

Căn cứ nhiệm vụ cụ thể, Viện có thể thành lập các nhóm đề tài nghiên cứu nhằm tập hợp các chuyên gia trong và ngoài Viện tham gia.

Viện Kinh tế Thế giới do một Viện trưởng lănh đạo. Viện trưởng là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Viện, giúp Viện trưởng có hai Phó viện  trưởng. Các pḥng nghiên cứu và nghiệp vụ có một Trưởng pḥng và có thể có một Phó trưởng pḥng. Việc bổ nhiệm Viện trưởng, Phó viện trưởng, Trưởng pḥng, Phó trưởng pḥng thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Trung tâm KHXH và NVQG.

Mọi sự thay đổi về tổ chức, biên chế của Viện Kinh tế Thế giới do Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới và Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Đào tạo đề nghị, Giám đốc Trung tâm KHXH và NVQG xem xét quyết định.

Viện Kinh tế thế giới có Hội đồng khoa học làm chức năng tư vấn cho Viện trưởng định hướng phát triển về công tác nghiên cứu, triển khai và tổ chức khoa học của Viện, Hội đồng khoa học gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch hội đồng, thư kư và các uỷ viên. Các thành viên của Hội đồng khoa học là những cán bộ có uy tín về khoa học do Viện trưởng mời tham gia theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng theo nhiệm kỳ của Viện trưởng.

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới và Vietnam Economic Review là cơ quan ngôn luận khoa học của Viện kinh tế thế giới, đồng thời là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu về kinh tế và chính trị thế giới.

Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới và Vietnam Economic Review  có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, tổ chức và hoạt động tuân theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các Văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế chung về các Tạp chí của Trung tâm Khoa học xă hội và Nhân văn quốc gia.